Vyhláška

Ve vyhlášce zjistíte, že u mikrozdrojů do výkonu 800 Wattjde o legální připojení bez potřeby elektrikáře a revize!

VYHLÁŠKA o podmínkách připojení k elektrizační soustavě aktuální znění 1.1.2022.

§ 16

Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

(1) Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.

(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,

c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1), přičemž rezervovaný výkon je roven nule.

(3) V případě, že součet instalovaných výkonů mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě přesáhne hodnotu 800 W, zajistí žadatel změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí6). Technické podmínky měření impedance se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující měření impedance. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.

(4) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.

(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.Celé znění zákona najdete nahttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16